Јавете се веднаш на +389 2 307 60 61

Кои се последиците од нетретирање на оштетениот слух

Оштетувањето на слухот влијае врз способноста на поединецот да комуницира со другите. Исклучувањето од комуникацијата може да има значително влијание врз секојдневниот живот, вклучувајќи го развојот и образованието, еднаквите можности, чувствата.

 Луѓето со оштетен слух имаат голема корист од неговото рано откривање, а честите проверки на слухот може да помогнат да се овозможи рано откривање и брз, соодветен третман.

Нетретирањето на оштетениот слух може да доведе до:

1.Комуникациски бариери

2.Осаменост

3.Социјална изолација

4.Депресија

5.Зголемен ризик од невработеност

6.Поголем ризик од намалување на когнитивните способности

7.Деменција

Доколку имате оштетен слух, потребно е да преземете мерки за соодветно решение кое ќе Ви овозможи правилен и квалитетен живот.

Повеќе за можните решенија за оштетен слух, може да погледнете на следниот линк: http://sluh.com.mk/index.php/mk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8

 

Copyright © 2016 Sluh 1 . All rights reserved.   developed by infinitysolutions